Kvalitetspolicy

Vi på Crabat AB eftersträvar alltid att hålla högsta kvalitet samt att införliva kundernas behov och förväntningar på de tjänster vi levererar. Detta uppnår vi genom att arbeta med en strukturerad organisation och tydliga kvalitetskrav.

Med hjälp av vårt verksamhetssystem och våra rutiner arbetar vi med ständiga förbättringar.

Som ett led i vårt kvalitetsarbete arbetar vi på Crabat kontinuerligt med att skapa en fysisk och socialt utvecklande arbetsplats, för alla medarbetare.

Crabats kvalitetsarbete innebär:

  • att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs och utvärderas
  • att krav följs i enlighet med kontraktet
  • avvikelsehantering inklusive korrigerande och förebyggande åtgärder
  • att personalen är lämplig och har rätt kompetens med avseende på miljöhänsyn, säkerhet och arbetsmiljö
  • uppföljning och rapportering av beställaren

Crabat arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och genomför regelbundet såväl kund- som medarbetarundersökningar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicys följs.